Pro právě „oslovené Jeho jménem“ předávám formu, velmi jednoduchou, ke kontaktu a osobní modlitbě, jako součást duchovní každodenní práce, která může být velkou pomocí.

To díky slovu – Jménu Ježíšově,  toho, jež na Zem vyslal Bůh/Otec, aby nám zprostředkoval sám sebe – to jest Vědomí, Lásku, Vzkříšení a Život, jež je věčný..

A také pomoc a záchranu pro naši Duši, jež je součástí této Věčnosti, teď a tady. Ba právě..

Zde není co ztratit, jen získat. A na statusu „věřící – nevěřící“ věru nezáleží. Jde tu spíš o možnost posunu , který přítomnost Ježíšova jména v našem vědomí přirozeně iniciuje. Jde také o vztah, který můžeme navázat přímo s ním.

Ježíšova modlitba, ono obracení se k němu Jeho jménem, pomáhá, abychom stáli v Boží přítomnosti všude tam, kde se právě nacházíme.. Učí  navazovat toto spojení s ním, jako s Nanebevzatým Mistrem, jako s přítelem.

Ježíš, který nás vysvobodil, nás povolává, abychom neustále rostli v podobu jeho povahy, abychom s ním denně udržovali spojení v modlitbách, abychom se sytili jeho Slovem, abychom hluboce uvažovali o jeho Slovu a o jeho mocné péči.

Naučit se vnější formu této modlitby je snadné. V zásadě se může sestávat pouze z jednoho slova (v 5. pádě):„Ježíši“. Můžete se k němu modlit dál: „Ježíši, Kriste,smiluj se nade mnou“.  Můžete si ale najít svůj vlastní způsob. Křesťanský např. říká: „Pane Ježíši Kriste, Boží Synu, smiluj se nade mnou hříšným“.  Jediným nezbytným a neměnným prvkem je samotné jméno „Ježíš“. Slovo „Ježíš“  pochází z hebrejského jména Jehošua = „Bůh je záchrana/spása“ – „Bůh zachraňuje“. Vyslovením slova „Ježíši“ se tedy dovoláváme přímo Boha, který je naší osobní záchranou a spásou.

Takto jednoduše je možné se v duchu modlit a promlouvat k Ježíši  i v nejrůznějších okamžicích, které by jinak vyšly naprázdno, při zaběhlých úkonech, při jakékoliv rutinní činnosti,  když někam jdeme nebo jedeme, když čekáme ve frontě či v dopravní zácpě, ve chvílích ticha, před nějakým nesnadným rozhovorem, nebo když nemůžeme spát nebo ráno po probuzení, než vstaneme z postelí… Prostě kdykoli a kdekoliv. Nedělejte to však mechanicky, ale klidně, bděle, jako by se již naplnilo, že Ježíš již stojí před vámi..

 Tato jednoduchá forma nám, díky opakované, zaměřené pozornosti, může zprostředkovat nejen „blízký kontakt s Ježíšem“, jeho ochranu a léčení, ale též možná překvapivý a uklidňující vjem, že „není nedostupný“, nýbrž všudypřítomný.

„Já jsem Vzkříšení a Život.“

R.


Inspirační zdroj:

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Pro-kohokoliv-kdekoliv-a-kdykoliv.html


Jan 3,14-16 – A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“ „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Uvědomujete-li si své hříchy, nevěnujte všechny své síly tomu, abyste nad nimi truchlili, ale dívejte se a žijte. Ježíš je náš jediný Spasitel. A ačkoliv milióny těch, kteří potřebují být uzdraveni, odmítají Jeho nabízenou milost, ani jeden, kdo věří v Jeho zásluhy, nebude ponechán, aby zahynul. I když si uvědomujeme svou bezmocnost bez Krista, nesmíme se nechat zmalomyslnět, musíme se spolehnout na ukřižovaného a vzkříšeného Spasitele.

1. Jan 1,9 – Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

„Bděte tedy, … aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde.“ (Mk 13,35.36) Ve velkém nebezpečí jsou lidé, kteří se unavili bděním a přijali nabídky světa. Právě tehdy, když bude podnikatel plně zaměstnán honbou za ziskem, kdy se bude milovník radovánek oddávat požitkům, kdy se marnivá žena bude ověšovat šperky, se může stát, že Soudce celé země vynese rozsudek: „Byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.“ (Da 5,27)

Máte-li hříchy, které je třeba vyznat, neztrácejte čas. Tyto okamžiky jsou ze zlata. Jeho, Ježíšova, náruč je otevřena, aby nás přijal a Jeho láskyplné srdce čeká, aby nám požehnalo. 

http://www.desetprikazani.cz/velky-den-boziho-soudu-nenavideny-hrich-a-nase-nadeje/

 

22.1.2018